Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ (KLIENTŮ), SMLUVNÍCH PARTNERŮ A UŽIVATELŮ WEBOVÝCH STRÁNEK

Jako uživatele našich webových stránek, zákazníky, a smluvní partnery, Vás informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí v naší společnosti: MEDMORAVIA s.r.o., IČ: 283 56 985

Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno (dále jen společnost).

Činnost společnosti:

Naše společnost nabízí produkty z medu, přírodní kosmetiku a služby spojené s poskytováním informací a vzdělávání v oboru včelařství, včetně exkurzí v prostorách naší společnosti.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Při kontaktu naší společnosti prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o sdělení či vyplnění určitých údajů o Vaší osobě. Těmito údaji mohou být zejména: jméno a příjmení,

 1. adresa trvalého nebo jiného bydliště, případně fakturační adresa,
 2. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 3. telefonní číslo nebo
 4. e-mailová adresa
 5. jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa osoby pověřené jednáním v konkrétním obchodním případu nebo jiné konkrétní záležitosti

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. Vaše osobní údaje také nepředáváme do jiné země nebo mezinárodní organizaci.

K ochraně osobních údajů, které nám poskytnete, máme zavedena taková fyzická, technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněnému užití či zveřejnění, ani k jejich ztrátě, změně, poškození či zničení. Naše IT systémy jsou pravidelně čtvrtletně testovány z hlediska jejich bezpečnosti.

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost: MEDMORAVIA s.r.o., Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno, IČ 283 56 985, a osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů je paní Monika Opletalová, tel. 605145354, e-mail: opletalova@darekzmedu.cz.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností vůči Vám, nebo pro účely jednání a uzavření smluvního vztahu s Vámi. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o službách, které poskytujeme, a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace, jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může znamenat neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Do kontaktu s naší společností vstupujete a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělujete vyplněním vašeho e-mailu na webu www.darekzmedu.cz.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. Žádost o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů stačí zaslat na e-mailovou adresu: opletalova@darekzmedu.cz nebo se můžete odhlásit kliknutím na „odhlásit" v zápatí e-mailu.

Osoby oprávněné k přístupu k Vašim osobním údajům:

Přístup k osobním údajům mají pouze pověření zaměstnanci a tito smí zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné pro plnění svých povinností vůči naší společnosti. Zaměstnanci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou náležitě proškolení o zásadách ochrany osobních údajů a jsou zavázáni mlčenlivostí o zpracovávání osobních údajů, ke kterým mají přístup.

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat k dalšímu zpracování, pokud je nutné pro splnění našich povinností vůči Vám nebo pro uspokojení našich nároků vůči Vám, a to externí advokátní kanceláři, zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Tito zpracovatelé mají s námi uzavřeny Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje můžeme předat i orgánům státní moci a správy, pokud je nám taková povinnost uložena právním předpisem.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Náš IT systém je schopen po zániku účelu zpracovávání Vašich osobních údajů tyto údaje nevratně vymazat, a osobní údaje uchovávané v listinné podobě budou neprodleně skartovány.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut”);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu:

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • zpracování je protiprávní nebo
 • nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a můžeme je použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

Stížnost na zpracování osobních údajů můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, příp. uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese obchod@darekzmedu.cz nebo v sídle naší společnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018